Alle helgens dag

Snart er Alle helgens dag over for 2018. Hva sitter jeg igjen med?

Jeg så gudstjeneste på TV fra Malangen kirke i Balsfjord. Der hadde jeg to vielser i 1992 som vikarierende prest. Under den første vielsen fungerte ikke orgelet. Organisten ropte ned til forsamlingen: Dere må synge. Nå 26 år etterpå fungerte orgelet, og sangen var sterk fra den fullsatte kirken. Under gudstjenesten deltok mange, også unge mennesker, med lystenning på en globus og et kors.  Lysene minnet oss på at alle små lys måtte hente lys fra det store lyset, Jesus Kristus. Dagens bibeltekst fokuserte også på lyset. Jesus sier til sine disipler:

Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Lyset kommer fra Jesus Kristus som er verdens lys. Vi må bare slippe lyset inne i hjertet og sinnet.

 

Lyngdal kirke 

Etter gudstjenesten var et barnebarn med ned på Lyngdal kirkegård for å tenne lys ved gravene til mine foreldre og besteforeldre. Det var godt å snakke sammen med et barnebarn om betydningen av lyset.

På gravstøtten til mine foreldre står det skrevet: Min hjelp kommer fra Herren. Det er hentet fra Salme 121. Mine foreldre delte sammen denne salmen fra Bibelen før pappa måtte til Farsund sykehus, der han døde 57 år gammel.

Før middagen leste barnebarnet Salme 121 etter å ha vært ved grava til oldemor og oldefar. Alle helgens dag knytter oss sammen gjennom generasjoner.

Dagen samles opp i to vers fra Bibelen som jeg har lest som prest ved mange gravferder, Joh 11,25-26.

 Jesus sier: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Jeg tenker tilbake på Alle helgens søndag som fyller meg med det himmelske lys gjennom generasjoner.

Lyngdal 4. November 2018.

Trygve Omland

Olsok som utfordring i framtida.

I dag er det Olsok. Olsok eller Olavsdagen er feiringen av Olav den helliges dødsdag, 29. juli 1030, i følge Store Norske leksikon. Olavs dødsdag står som en av de viktigste dagene i Norges historie når det gjelder tro og moral.  Kristen tro kom inn i vårt folk gradvis gjennom en lang prosess. Olsok skal minne oss på at den Gud som Olav forkynte hadde seiret, selv om det gikk så merkelig til at han seiret gjennom nederlag.(Carl Fr. Wisløff i Norsk Kirkehistorie bind I)

 

 

Bildet er tatt i kapellet i Lyngdal kirkesenter. Kunstneren som har laget korset i kapellet, er Tone Kjønniksen.

 

En vekker

Jeg fikk en vekker i dag da jeg leste Vårt Land 29. juli 2017. Overskriften for et intervju var: Vanskeligere å være kristen enn muslim.

Jeg leste videre. KrFU-leder Ida Lindtveit Røse tror det kan være vanskeligere å være kristen enn å være muslim for unge i dag. Mange i Norge har et negativt forhold til kristendom, og ønsker derfor å ta avstand fra den kristne tro, mens de ikke har det samme behovet for å kritisere for eksempel Islam. Samtidig møter kanskje muslimer fremmedfrykt og rasistiske utsagn som kan være veldig utfordrende, sier Lindtveit Røse til Vårt Land.

Hvis dette er en rett analyse av å være unge i Norge i dag i forhold til religion, har vi mye å gripe tak i når det gjelder framtida for kristen tro og utfordringer fra fremmedfrykt og rasisme.

Olsok kan være startskuddet for å tenke grundigere gjennom hva vi vil de unge i framtida skal lære om kristen tro og hva de skal erfare ut fra forskjellige religiøse ståsteder.

Trygve Omland

Lyngdal 29. juli 2017

Omskjæring av guttebarn.

Jeg fikk behov for å lese i Bibelen på nytt om omskjæring. Jeg løfter her fram noen eksempler.

For jøder med jødisk tro er det ikke et alternativ å la være å omskjære gutten sin. Det er et sentralt religiøst påbud. Dette handler om frihet til å tro og praktisere sin religion.

Gud sa til Abraham: Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er åtte dager gammelt, i slekt etter slekt?. 1 Mos 17,11-12.

På den åttende dagen kom foreldrene til Johannes til templet for å omskjære gutten. Luk1,59. Døperen Johannes ble altså omskåret.

Da åtte dager var gått og Jesus skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. Luk2,21. Jesus ble også omskåret.

Hvert jødisk guttebarn skulle omskjæres åtte dager etter fødselen som et tegn på at det tilhørte den pakten som Herren sluttet med Abraham og hans ætt.

Det var altså en ordning og et tegn som bekreftet pakten mellom Gud og et guttebarn. Omskjæring av guttebarn er derfor nødvendig for de som holder seg til den jødiske tro. Det er en del av deres identitet. Derfor må de ha rett til å praktisere omskjæring ut fra religionsfrihet som en menneskerettighet.  

Bud om omskjæring som et krav gjelder ikke de kristne som lever i den nye pakt. Moseloven i den gamle pakt inneholder en rekke kultiske og seremonielle bud, blant annet budet om omskjæring, som ikke er forpliktende etter Jesu død og oppstandelse.

Rett omskjæring i kristen betydning skjer ikke i det ytre, på kroppen. Omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Se Rom 2,28-29.

Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Gal 5,1-2.

I Kristus Jesus blir vi omskåret, men ikke av menneskehender. Vi blir omskåret med Kristi omskjæring ? Kol2,11.

Apostelmøtet i Jerusalem avviste kravet om å omskjære hedningekristne. Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de, leser vi i Apg15,11.

Som kristen trenger jeg ikke å bli omskåret på kroppen. Kristi indre omskjæring ved nåden og Den Hellige ånd er nok. Men jøder må ha rett til å følge sin tro og praksis med omskjæringen av guttebarn.

Hvordan ville vi reagere hvis vi ikke fikk lov til å døpe små barn?

Trygve Omland

Lyngdal 13. mai 2017.