8 Luther-tur: Ekteskapet med Katharina av Bora.

Martin Luther giftet seg med en 16 år yngre kvinne den 13. juni 1525. Vielsen foregikk i Luthers hjem i Det svarte kloster. Bryllupet ble holdt hemmelig til etter vielsen. Luther så ikke på ekteskapet som et sakrament slik den romersk-katolske kirke gjør. Likevel var ekteskapet mellom mann og kvinne innstiftet av Gud.

 

Statue av Katharina av Bora i Wittenberg.

 

Her ser vi Johannes Bugenhagen vie Martin og Katharina i Luthers hjem i 1525.

Bildet er fotografert av fra s. 140 i Lars Inge Magerøys bok om Munken som endret Europa. ill: Paul Thuman. 

 

I innbydelsen til bryllupet skreiv han til en venn: Jeg elsker ikke min hustru, jeg akter henne høyt. To uker etter vielsen feiret de den i kirken og holdt fest i Rådhuset. Luther skreiv i en innbydelse: Du må komme til mitt bryllup. Jeg har fått englene til å le og djevelen til å gråte.

Ved å gifte seg brøt han to løfter om å leve i sølibat, først som munk, og så som prest. Han giftet seg fordi det var praktisk og nyttig, i tråd med det som var vanlig på den tida.  Katharina fødte det første barnet ett år etter bryllupet. Ekteparet fikk seks barn. De eneste etterkommere etter Luther som lever nå, stammer fra den eldste dattera Margrethe. Hun levde i et lykkelig ekteskap og fikk ni barn, men bare tre av hennes barn levde opp.

Med Guds nåde er jeg kommet i et svært lykkelig ekteskap, skreiv Luther. Jeg vil ikke bytte min Kæthe bort mot Frankrike eller Venedig, sa Luther. Han kalte henne for keiserinne og Wittenbergs morgenstjerne. Katharina støttet sin mann under hans åndelige kriser. Sammen hadde ekteparet Luther et åpent og gjestfritt hjem. Stuen var gjerne full av folk. Studentene måtte stå, når de skulle skrive notater etter Martins bordtaler.

 

Luther synger og spiller sammen med sin familie. Til venstre ser vi medarbeideren Philipp Melanchthon. 

Jeg har fotografert av fra Lars Inge Magerøys bok om Munken som endret Europa, s. 144. ill: Gustav Spangenberg.

 

Katharina administrerte et kloster med betydelig gods. Hun styrte kvegdrift, bestyrte et bryggeri, hjalp studenter og var vertskap for alle som kom for å søke råd hos ektemannen. Under utbrudd av en alvorlig sykdom i Wittenberg, åpnet hun et hospital i byen.

Ekteparet Luther har etterkommere i Sør-Norge, ellevte generasjons etterkommere som bosatte seg i Hurum rundt århundreskiftet 1800/1900.

Hvis en har nåde og fred i sitt ekteskap, så er det en gave som kommer nest etter det å kjenne evangeliet, sa Luther.

Kilder: 

Lerfeldt, Svend, Lutherboken, Lunde Forlag 1977.

Magerøy, Lars Inge, Munken som endret Europa Reformatoren Martin Luther, Luther Forlag, 2016.

En lokal guide i Wittenberg, Wikipedia og  andre adresser på Internett.

Lyngdal 30. september 2017.

Trygve Omland

FNs eldredag: Gje meg handa di.

FNs internasjonale eldredag ble markert i Lyngdal kulturhus i går 28. september 2017 under god ledelse av Bjørn Bækkelund. Programmet var variert og fyldig. Hvis jeg skal velge en rød tråd i det tre timer lange arrangementet, blir det sangen Gje meg handa di, ven, når det kveldar, det blir mørkt og me treng ei hand. Ekteparet Kaldo og Margot Kiis fremførte den varme, vare sangen sammen med mange andre vakre tekster og melodier.

 

Bildet er tatt fra Flyktningerådets plakat under et besøk i Henie Onstad kunstsenter 26.-06.2008.

 

Gje meg handa di kom også som et rop  fra UNICEF. Det er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider i 190 land. I år går midlene fra årets TV-aksjon til UNICEF’s arbeid for barn som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder: Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. De skal få hjelp til skolegang, fortalte Anita Mørland.

Gje meg handa di passer godt som symbol i foredraget til Harald Sødal om russeren Ivan Korotja. Han fortalte om skjebnen til den russiske krigsfangen Ivan fra 2. verdenskrig som hadde mange grusomme opplevelser. Midt i alt det vonde ga han selv handa si som hjelp til andre, og han tok imot andres hender. Bare en vendte tilbake er tittelen på boka som Sødal har skrevet om Ivan. Den kom ut på Arkivet Forlag i 2006. Eilif Tveit fra Misjonskirka hadde til slutt Ord for dagen. Han leste fra Jes 53,5:        Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Ei såret hand kan bli til hjelp for en som har fått sår i handa si. Profetien peker på Jesus som viser sårene i hendene sine til hjelp, helbredelse og frelse.

Gje meg handa di, ven,når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.
La dei ljose og vennlege tankar
fylgje oss inn i draumars land.
Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i myrkaste natt.
Gje meg handa di, ven,
når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.

Varme tankar og hender som trøystar
er som sol over frosen jord.
Kjenne varmen frå ein som er nær deg
gjev langt meire enn store ord!
Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i mørkaste natt!
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.

Lyngdal 29. september 2017.

Trygve Omland

 
 

 

 

 

7. Luther-tur: Menighetens salmesang i sentrum.

Under Luther-turen med Kristiansand Blå Kors 9.-16.2017 kjøpte vi ei CD-plate med Martin Luthers 29 mest berømte hymner. Den første salmen er Ein feste Burg ist unser Gott/ Vår Gud han er så fast en borg. Den regnes gjerne for Luthers hovedsalme. Vi forbinder den med hans åndelige kamp under reformasjonen for 500 år siden. Salmen er en fortolkning av Salme 46 i Bibelen. Den ble sannsynligvis til omkring år 1527. Da var det en pestepidemi i Wittenberg, der Luther ti år tidligere slo opp de berømte 95 tesene mot misbruk av avlatshandel. Under epidemien kjente Luther på lidelser og indre anfektelse. Vi synger i salmen om Guds omsorg og makt: Han frir oss ut av nød og sorg/og vet oss vel å berge. Luther synger her om sin personlige kamp og om menighetens troskamp i verden mot djevelen. I Jesus Kristus kun frelse er.

 

Bildet er tatt fra heftet Lutherstadt Wittenberg Tourist-Information 2017/2018. Vi ser inn i kirken som Martin Luther prekte mye i.

Luther flytter salmeskatten fra noe som prestene alene stelte med til å bli menighetens felles sang. Han knyttet seg til folkelige sangtradisjoner, og han brukte salmene i en pedagogisk og kulturell hensikt. Boktrykkerkunsten og hans egen bibeloversettelse ble viktige hjelpemidler i spredningen av salmene. Mange salmer ble trygt enkeltvis og spred rundt som flyvesedler. Salmene hadde tydelige bibelske læreinnhold, og de kunne brukes i opplæringen i kristen tro. 

 

Bildet tok jeg i kirken i Wittenberg som Martin Luther talte mye i. Jeg måtte betale for å få lov til å fotografere inne i kirken. Pengene trengte kirken sårt for å klare utgiftene. Bare åtte prosent i Wittenberg var medlemmer i den lutherske kirken. 

Orgelet ble et viktig instrument og en god drivkraft i utviklingen av menighetens salmesang.

Vi kjenner til 57 dikt av Luther, og av disse regner vi 42 som salmer og sanger. På CD-en med 29 hymner av Luther er fire melodier fra Johan Sebastian Bach (1685-1750). Her ser vi samspill mellom to giganter i Guds kirke.

Kilde: Skeie, Eivind, Martin Luthers salmediktning i En sang for Herren, s 51-62, Andaktsbokselskapet 1981.

Lyngdal 28. september 2017.

Trygve Omland

6. Luther-tur: 95 teser mot avlatshandel.

Den lutherske reformasjonen startet i 1517 i Wittenberg i Tyskland. Vi kom dit 12.09.2017 på vår reise med Kristiansand Blå Kors i med 500 års jubileet. 

 

Vår lokale guide i Wittenberg til venstre og vår egen spesialist på Martin Luther, reiseleder, Jostein Andreassen.

 

95 teser mot avlatshandel ble et vendepunkt.

Da paven i den katolske kirken begynte å bygge den enorme Peterskirken i Roma, ble salg av avlat en viktig inntektskilde til å finansiere det. Avlat er ikke tilgivelse for syndene. Bare Gud kunne tilgi. Selv om Gud hadde tilgitt synderen synden, så var det daglige synder som det måtte gjøres bot for. I begynnelsen var avlat et middel til å ettergi slike botsøvelser. Det kunne være å si fram bønner, ofre eiendom og penger til kirken og dra på pilegrimsreise.  Avlat ble etter hvert et middel til å sone straffen for daglige, timelige synder før man døde. Slik kunne de slippe lettere gjennom skjærsilden etter døden. I følge den katolske tro fantes det et overskudd av gode gjerninger i kirken etter helgener. Kirken kunne bruke dette til å ettergi krav om bot fra vanlige mennesker. Folk kunne altså kjøpe seg fri fra straff og ledelse ved penger. Avlatshandler, f. eks. Tezel, reiste rundt og solgte avlatsbrev. Dette utviklet seg til å bli formulert i en setning på rim.  Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer. 

Slottskirkedøra i Wittenberg  som ble oppslagstavle for de 95 tesene. Bildet er tatt fra en tysk brosjyre.

 

Martin Luther protesterte sterkt mot tankegangen bak avlatshandelen. Derfor spikret Luther opp på slottskirkedøra i Wittenberg sannsynligvis den 31. oktober 1517 hele 95 teser mot misbruk av avlatsbrev.  Dette regner vi som starten på reformasjonen for 500 år siden.

Den første tesen lyder slik: Da vår Herre og Mester Jesus Kristus sa: Gjør bot! (Matteus 4,17), så ville han at hele livet skulle være bot. Et håp om frelse som bygger på avlatsbrev er tomt, og det selv om avlatshandleren, ja, om paven selv skulle ha gitt sin sjel som pant for brevet. (Tese 52). Luther protesterte på denne måten mot en religiøs praksis som var kommet helt bort fra det bibelske sporet. Samtidig inviterte han teologer og andre til å diskuterte misbruket av avlat. Allerede våren 1518 sendte Luther ut en liten traktat kalt En preken om avlat og nåde. Den kom ut i mange opplag og ble spredt i brede lag av folket, og på denne måten ble Martin Luther og hans reformatoriske budskap kjent for mange mennesker. Guds nåde nådde nå ut. Gjennom 500 år har nådens evangelium satt mange mennesker i frihet i Kristus Jesus.

 

Statue av Martin Luther i Wittenberg. Bildet er tatt fra en tysk brosjyre.

 

Mange i Blå Kors kan vitne om Guds nåde. Organisasjonen ble startet i Norge i 1906, 29 år etter starten i Sveits. Derfor er det god mening i at Kristiansand Blå Kors feirer Luther-jubileet med Luther-tur. Vi er en del av den reformatoriske bevegelsen som vitner om Guds rettferdighet og frelse gitt oss som gave, og som vi tar imot gratis ved tro.

Kilder:

Magerøy, Lars Inge, Munken som endret Europa Reformatoren Martin Luther, Luther Forlag, 2016.

Wisløff, Carl Fr., Martin Luthers teologi, Lunde Forlag 1983.

 

Lyngdal 27. september 2017.

Trygve Omland

Alt av nåde

Gullskrift på svart bunn.

Gaute Heivoll skriver i romanen Før jeg brenner ned: Før jeg gikk ut i gangen, så jeg på bildet på veggen over fjernsynet. Det var helt svart, men med gullskrift: Alt av nåde. (s. 46).

 

Trygve Omland sitt bilde.

 

Forfatteren Gaute Heivoll hadde vært på besøk hos Liv og Torstein Follerås i Finsland. De var naboer til hovedpersonen i romanen. Alt av nåde er ikke bare et bilde på veggen hos ekteparet Follerås. Nåden fyller hjemmet deres.

Min kone og jeg var på besøk hos Liv og Torstein for fire år siden. Jeg la merke til bildet over fjernsynet i stua. Alt av nåde. Når livet brenner ned og bli svart, skal vi lytte til Herrens ord: Min nåde er nok for deg.

Alt av nåde er en av nøklene som åpner dører inn til romanens univers, slik jeg ser det.

 

Lyngdal 26. september 2017.

Trygve Omland

Jesus åpner ører, munn og øyne.

Jeg føler behov for å takke alle som deltok under familiegudstjenesten i Lyngdal bedehus søndag 24. september 2017 kl 11.00.  Vi var mange – ca. 70. Takk til Alf Halvorsen som åpnet opp våre ører og vår munn ved Den hellige ånd, så vi så Jesus gjennom troens briller.

Bilde av Alf Halvorsen i Lyngdal bedehusforsamling.

 

Her er et utdrag av søndagens tekst i Mark 7,32-37 De førte til ham (Jesus) en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham.

Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans.

Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: Effata! – det betyr: Lukk deg opp!

 Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent.

Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent.

Folk var overveldet og forundret og sa: Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.

Trygve Omland

Lyngdal 24.09.2017

Angela Merkel en mektig mor for Tyskland.

Hva er det med Angela Merkel, verdens mektigste kvinne? Hvorfor er det en selvfølge at hun velges for fjerde gang til regjeringssjef og forbundskansler i Tyskland? Jeg fotograferte 11.09.2017 en valgplakat av Merkel gjennom vinduet i en buss på tur gjennom Berlin. I dag leste jeg om henne i Vårt Land dagen før valget. Jeg fikk lyst til undres over hennes sikre posisjon i Tyskland. Vårt Land nevner mange sider ved henne. Jeg reflekterer videre ut fra flere synspunkt?

 

 

 • Hun sanser folkemeninger og politiske svingninger.
 • Hun har en analytisk og lyttende holdning.
 • Hun tar temaer fra opposisjonen og gjør dem til sine.
 • Hun surfer på at arbeidsledigheten er lav og økonomien god.
 • Hun er symbolet på stabilitet i en uforutsigbar verden.
 • Hun er fra Øst-Tyskland og symboliserer gjenforeningen av Tyskland.
 • Hun står for en ny tid: Ja til å være mer energivennlig og nei til atomkraftverk.
 • Hun viste raushet i flyktningkrisa og strammet inn når det ble nødvendig for å få demokratisk støtte i folket.
 • Hun reiser verden rundt som en stabiliserende statsleder med naturlig autoritet og spiser sammen med de mektigste i verden.
 • Hun handler selv privat på supermarkedet, lager potetsuppe til mannen og ferierer i et lite feriehus som hun har eid i 30 år.
 • Hun skjermer privatlivet og gir ikke intervjuer i hjemmet sitt.
 • Hun arbeider hardt, er nøktern og har ingen skandaler på seg.
 • Hun er en tøff og tydelig politiker, men hun ser ufarlig ut.
 • Hun beskrives som ydmyk, viljesterk, strategisk og kalkulerende. (https://tv.nrk.no/program/KOID22008217/angela-merkel).
 • Hun vokste opp som datter til en prest i DDR og kjenner godt til det religiøse liv under kommunisme og etter kommunismens fall.
 • Hun har oppfordret folk til å gå mer i kirken, til å lære å kjenne sin bibel på nytt, til å sette seg såpass inn i Bibelens budskap at man er i stand til å gjøre rede for hva som for eksempel er pinsens funksjon og betydning. (Avisen Dagens lederskribent onsdag 28. oktober 2015).

Bildet tok jeg på busstur i Berlin 11.09.17. Kanslerembete. Forbundskanslerens kontor.

Hva kan vi lære av Angela Merkel?

Lyngdal 23. september 2017.

Trygve Omland

5. Luther-tur: Guds nåde kom til Europa på nytt.

Kristiansand Blå Kors tok oss med til Lutherstadt Wittenberg  12. septeember 2017 for å gjøre oss mer kjent med Martin Luther og hans reformatoriske oppdagelse.  Byen har vakre omgivelser. Den ligger nær elva Elben. Men det var ikke dette som opptok Luther for 500 år siden. Han satt i et tårnværelse i klosteret i Wittenberg og forberedte en forelesning. Han grublet over begrepet Guds rettferdighet. I en bordtale mange år seinere forteller Luther at disse ordene rettferdig og Guds rettferdighet virket på hans samvittighet som et lyn. Han tenkte: Er Gud rettferdig, må han straffe. Slik var han opplært til å tenke.

 

Bildet er tatt fra brosjyrer Unterweg zu Luther.

 

Denne dagen studerte Luther begrepet rettferdighet i Rom. 1,17.  For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. En ny forståelse av Guds rettferdighet forandret Luthers lære og liv. Han hadde lenge vært opptatt av spørsmålet: Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Nå oppdaget han at Guds rettferdighet i Rom 1,17 ikke er den strenge, dømmende rettferdighet over en fattige synder. Guds rettferdighet betyr at vi blir rettferdiggjort og forløst ved Kristus Jesus. Det er ikke vår fortjeneste, men det er uttrykk for Guds barmhjertighet. Gjennom nådens rettferdighet ser Gud i nåde på synderen som tror på Jesus. I tårnet i klosteret har Den hellige ånd åpenbart Skriften for meg, skreiv Luther. Noen år etter denne oppdagelsen i tårnet, skreiv Luther i 1545 at nå føler jeg meg gjenfødt, og som en som er kommet gjennom åpne dører inn i paradis.

Forskerne har lenge diskutert om når Luthers reformatoriske gjennombrudd skjedde. Noen hevder at det var i 1514-1515, mens Luther selv sier det var seinere i 1519. Tidspunktet er ikke det viktigste. Det avgjørende er at Guds rettferdighet og frelse er en gave som gis ved troen på Jesus alene. Guds nåde alene frelser oss.

For slik står det skrevet i Bibelen: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Ef2,8-9.

Martin Luther fant den nådige Gud, og Guds nåde har nådd inn til mange mennesker siden.

Store Norske Leksikon sier dette om Guds nåde: Nåde, det er uttrykk for Guds kjærlighet som for Kristi skyld lar nåde gå for rett, fritar de skyldige for den fortjente straff, tilgir dem og tilbyr dem evig liv i sitt rike.

Jeg anbefaler til fordypning boka: Munken som endrer Europa av Lars Magerøy, Luther forlag som del av Lunde forlag 2016.

Jeg takker Blå Kors for at de praktiserer Guds nåde i deres arbeid og tok oss med på Luther-tur.

 

Vår lokale guide fortalte engasjert om Martin Luther, og utfordret oss med å si at det var bare 8 prosent (10 prosent i en guidebok) som var medlemmer i den evangelisk-lutherske kirke i Wittenberg, slik jeg forsto det. Europa trenger å høre Jesu ord til kvinnen ved brønnen i Joh 4,13-14 om Jesus som er kilden med vann som veller fram og gir evig liv.

Lyngdal 22. september 2017

Trygve Omland.

Kuer på bytur i Europa.

 

Lyngdalskuas framtid?

Hva sa ordfører Jan Kristensen om Lyngdalskuas framtid i Lister24 den 1. april 2017?

 

Hva sa Ommund Fidjeland om Lyngdalskua i Farsunds Avis 11. september 1994

 

Hvorfor stopper jeg ved ei ku på bytur i Lichenstein i 2010?

 

Hva kan ei ku på kafe i byen Eisenach i Tyskland brukes til i 2017?

 

Hva kan ei utskåret ku i Europa i  2010 symbolisere?

 

Lyngdalskua gir meg identitet under reiser utenom Lyngdal.

Jeg er spent på om Lyngdalskua overlever 2020?

Lyngdal 21. september 2017.

Kuer på bytur i Europa.

Lyngdalskuas framtid?

Hva sa ordfører Jan Kristensen om Lyngdalskuas framtid i Lister24 den 1. april 2007?

 

Hva sa Ommund Fidjeland om Lyngdalskua i Farsunds Avis 11. september 1994

 

Hvorfor stopper jeg ved ei ku på bytur i Luxemburg i 2010?

 

Hva kan ei ku på kafe i byen Eisenach i Tyskland brukes til i 2017?

 

Hva kan ei utskåret ku i Europa i  2010 symbolisere?

Lyngdalskua gir meg identitet under reiser utenom Lyngdal.

Jeg er spent på om Lyngdalskua overlever 2020?

Lyngdal 21. september 2017.